Общи условия и политики.

Политика за бисквитките

Използване на „бисквитки
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Политика за личните данни

 1. ЦЕЛИ „Фит Мама“ ЕООД събира и използва информацията за целите на:
 • директен маркетинг
 • изпълнение на договорните си задължения към Потребителите

„Фит Мама“ ЕООД обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „Фит Мама“ ЕООД договор. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира __.
Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години .

 1. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
 2. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
 3. Достъп до собствените си лични данни
 4. Коригиране (ако данните са неточни)
 5. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
 6. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни
 7. Преносимост на личните данни между отделните администратори
 8. Възражение спрямо обработването на негови лични данни
 9. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен
 10. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 2. Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 3. Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора
 6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 1. Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни
 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им
 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 4. Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя
 5. Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
  Администраторът на лични данни има следните задължения:
 2. Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност)
 3. Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
 4. Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението
 5. Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните
 6. Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
 • Псевдонимизация;
 • Криптиране;
 • Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
 • Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР
„Фит Мама“ ЕООД поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

името и координатите за връзка на администратора

целите на обработването;

описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

на различните категории данни;

когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност,

Обработващ лични данни

Администраторът на лични данни използва услугите на обработващ лични данни – „СуперХостинг.БГ“ ООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987.
Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.  

 1. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
  Органите, регулиращи дейността на „ Фит Мама ЕООД “ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 1. СПОРОВЕ
  Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
  Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
  Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
  Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Фит Мама“ ЕООД и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора;
  Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Фит Мама ЕООД” АД, наричано по-долу „Фит Мама ЕООД”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://fitmama.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Фит Мама ЕООД” АД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204225078, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Обеля 2 бл 277 А

„Фит Мама ЕООД” АД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 428414

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта fitmama.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на fitmama.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Фит Мама ЕООД” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Фит Мама ЕООД”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „Фит Мама ЕООД”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Фит Мама ЕООД договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.

Потребителят е отговорен за редовното преразглеждане на Общите условия. fitmama.bg си запазва правото да актуализира атрибути, да променя, актуализира или напасва Общите условия по всяко време без предварително уведомление. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на САЙТА и Потребителят се съгласява да бъде обвързан с тях. Използването на сайта след публикуването на евентуални промени, конституира съгласието на Потребителят с Общите условия.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Услугите, предоставяна от „Фит Мама ЕООД” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Чл. 2. На сайта fitmama.bg Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Фит Мама ЕООД” стоки.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

fitmama.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език.

Всички цени, посочени на сайта, са в български лева и с включен ДДС. fitmama.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. fitmama.bg не носи отговорност ако поради технически или технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.

АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ
fitmama.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на fitmama.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. fitmama.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между fitmama.bg и лицето публикуващо информацията.При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права fitmama.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от fitmama.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на fitmama.bg, и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България

ПОРЪЧКА И ЦЕНИ
Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Фит Мама ЕООД”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Фит Мама ЕООД” продукти. При липса на наличност от дадена стока, „Фит Мама ЕООД“ си запазва правото да откаже поръчката или да договори индивидуален срок за доставка. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Фит Мама ЕООД”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

“Фит Мама ЕООД” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител. “Фит Мама ЕООД” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Фит Мама ЕООД”;
са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Фит Мама ЕООД”.
fitmama.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, fitmama.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ
Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 7 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. fitmama.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на “Фит Мама ЕООД”. Доставката на продуктите, поръчани от fitmama.bg е безплатна в рамките на Република България. Доставката се извършва до адрес на клиента. Качването на поръчаната стока до личната входна врата (при многофамилни сгради) или внасянето на продукта в дома на клиента се третират като допълнителна услуга, предлагана от fitmama.bg, която се заплаща отделно. fitmama.bg и партньорската куриерска фирма поемат ангажимента по транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента единствено при предварително изявено желание от клиента и заплащане на съответната такса за тази допълнителна услуга.

fitmama.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от fitmama.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката. fitmama.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от fitmama.bg обстоятелства. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник “Фит Мама ЕООД” на тел. +359 897 818 959. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от “Фит Мама ЕООД”, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случаите, когато от fitmama.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, “Фит Мама ЕООД” не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, fitmama.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на тел: +359 897 818 959.
fitmama.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на “Фит Мама ЕООД” или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, fitmama.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, “Фит Мама ЕООД” автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.
При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Фит Мама ЕООД” АД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, fitmama.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, fitmama.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, fitmama.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, fitmama.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, fitmama.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, fitmama.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА
Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са в изряден търговски вид, ведно с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми fitmama.bg за име, адрес и телефонен номер, и за решението си да се откаже от договора с писмо, изпратено на мейл. Куриерската пратка обратно към склад на fitmama.bg е за сметка на Потребителят. За да спази Потребителят срока за отказ от договора, е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Моля, имайте предвид:

Могат да бъдат продукти САМО в изряден търговски вид, без видими следи от износване и зацапване.
Продуктите се връщат САМО в оригинална найлонова опаковка + прилежаща транспортна чанта, в случаите, когато са продадени с такава, и с приложена гаранционна карта.
Продуктите се връщат заедно със складова разписка, която екипът на fitmama.bg изпраща на Клиента по мейл. Тя се прикрепя към продукта на видимо място. Продукти без прилежаща разписка се връщат към изпращача.
Клиентът поема всички транспортни разноски по връщането на продукта, които включват инспекция на място и транспорт до складова база на fitmama.bg Ако някое от горните изисквания не е спазено, продуктът се връща към клиента и правото на отказ не се упражнява.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, fitmama.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

в случай на изгубена гаранционна карта;
в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
  „Фит Мама ЕООД” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Фит Мама ЕООД” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 1. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
  Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Scroll to Top